دوره SQL Server 2014 DataBase Development (70-461)

اصول و مفاهيم اوليه بانک های اطلاعاتی
ساختار SQL Server (Database Engine، Replication، Integration Services و ...(
آشنايي با ابزارها
معرفي و طبقه بندي بانک های اطلاعاتی
مدیریت بانک های اطلاعاتی (Create,Drop,Backup,Restore,Attach,Detach,Shrink)
معرفي و طبقه بندي جداول
جامعيت داده ها و استفاده از Constraintها
بهينه سازی طراحی و تعريف رابطه بين جداول
معرفي زبان T-SQL
آشنایی با دستورات DML,DDL
آشنايي با Sub Query
آشنايي با Nested Query
آشنايي با Common Table Expression - CTE
معرفي و طبقه بندي Viewها
معرفي و استفاده از Cursorها
معرفي و طبقه بندي پروسيجرها
معرفي و طبقه بندي Triggerها
معرفي و طبقه بندي Indexها
شناسايي و کنترل سطوح دسترسی
معرفي نوع داده ای XML

پیش نیاز های دوره SQL Server 2014 DataBase Development (70-461)

.Net Faramework Application Development Foundation I (70-536)

جدول زمان ارائه دوره SQL Server 2014 DataBase Development (70-461)

نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
وضعیتزمان دورهتعداد جلساتتاریخ شروعروزها و ساعات تشکیل
شروع قطعی 50191396/08/04پنج شنبه (15:30-20:15)
شروع قطعی 50121396/07/27پنج شنبه (14:30-20:15)

دوره های مرتبط:

خطا (#32) | مجتمع فنی تهران

خطای داخلی سرور رخ داده است.

خطا (#32)

The above error occurred while the Web server was processing your request.

Please contact us if you think this is a server error. Thank you.