دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ایی-مبانی و نرم افزارهای کاربردی(PMBOK-MSP& P6)

/دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ایی-مبانی و نرم افزارهای کاربردی(PMBOK-MSP& P6)
دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ایی-مبانی و نرم افزارهای کاربردی(PMBOK-MSP& P6)

دوره آموزشی مدیریت پروژه حرفه ایی-مبانی و نرم افزارهای کاربردی(PMBOK-MSP& P6)

توضیحات دوره دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 :

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 :
این نرم افزار یکی از ماژولهای مجموعه ای به نام است که برای برنامه ریزی و کنترل پروژه ها استفاده
می شود. با این نرم افزارمی توان پروژه ها را در یک سازمان بصورت سازمانی کنترل کرده و در تصمیم گیری مدیران پروژه کمکهای فراوانی نموده و مسیر تصمیم گیری را هموار می نماید. در پروژه های ساختمانی صنعتی نرم افزاری تحقیقاتی و در هر نوع پروژه دیگر می توان از این نرم افزار جهت زمانبندی و کنترل پروژه و بودجه بندی و برآورد هزینه استفاده نمود.

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 17 آبان 1398 **** شروع قطعی
مدت دوره : 106 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 2,150,000 تومان1,950,000 تومان