کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-pyt-01دوره آموزشی programming with Pythoneپنجشنبه از 09:00 تا 13:4560 ساعت12 نفر822,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام