گروه صنایع مجتمع فنی تهران

گروه صنایع مجتمع فنی تهران

گروه صنایع مجتمع فنی تهران

مهمترین نرم ­افزار  گروه صنایع مجتمع فنی تهران MSP یا همان کنترل ­پروژه برای تخمین مدت زمان اجرای پروژه به همراه نرم­ افزار P6 می­باشد. نرم ­افزار Comfar پرکاربردترین نرم ­افزار در زمینه ارزیابی اقتصادی پروژه ­ها وPMBOK که مربوط به معرفی مدیریت پروژه و استانداردهای پروژه می­باشد نیز مربوط به این گروه است.

گروه های پیشنهادی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از 09:00 تا 14:4555 ساعت10 نفر900,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-min-01دوره آموزشی نرم افزار Minitabپنجشنبه از 14:00 تا 20:1560 ساعت10 نفر870,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARیکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3060 ساعت10 نفر830,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pm-01دوره آموزشی PMBOKپنجشنبه از 08:00 تا 13:4532 ساعت10 نفر550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر850,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام