تقویم آموزشی

/تقویم آموزشی
تقویم آموزشی ۱۳۹۶/۸/۲۷ ۱۶:۲۷:۰۲

تقویم آموزشی

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

دپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
frenchدوره آموزشی فرانسهیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۰ ساعت۸ نفر۳۱۷,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
spainدوره آموزشی اسپانیایییکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۰ ساعت۷ نفر۳۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
german1دوره آموزشی آلمانی ۱یکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰۳۰ ساعت۷ نفر۳۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-34دوره آموزشی E UI3شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۵ نفر۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-33دوره آموزشی E UI2شنبه و چهارشنبه و دوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۱۵۳۵ ساعت۱۵ نفر۳۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
lang1-4دوره آموزشی E E1-3-فوق فشردهشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - دوشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - چهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - یکشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ - سه شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ -۱۲۲ ساعت۱۲ نفر۸۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-15دوره آموزشی E E3جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۴۰ ساعت۱۲ نفر۲۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
seviyeدوره آموزشی مکالمه ترکی استانبولیچهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفر۲۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-32دوره آموزشی E E1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۳۰۴۲ ساعت۱۰ نفر۲۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-31دوره آموزشی E E1دوشنبه و پنجشنبه از ۱۱:۱۵ تا ۱۴:۳۰۴۲ ساعت۱۰ نفر۲۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-30دوره آموزشی E E1شنبه و چهارشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۴۲ ساعت۱۰ نفر۲۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICT

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۸-۲دوره آموزشی ICCDL IIجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۳ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷۳۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdi-02دوره آموزشی ICDL Iیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۸ ساعت۱۴ نفر۳۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-01دوره آموزشی MCSA 2016 پکیج متخصص شبکه مایکروسافتپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۳۰ ساعت۱۲ نفر۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-pyt-01دوره آموزشی programming with Pythoneپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۰ ساعت۱۲ نفر۸۲۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱-۵دوره آموزشی پکیج II&I ICDLشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۱ ساعت۱۲ نفر۵۸۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdii-01دوره آموزشی ICDL IIدوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰ - چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵ - چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۸ ساعت۱۲ نفر۲۸۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icdii-05دوره آموزشی ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۳ ساعت۱۰ نفر۲۷۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-javee-01دوره آموزشی JAVA EE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۵۰ ساعت۱۰ نفر۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-lip-01دوره آموزشی LPIC-1دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰۶۹ ساعت۱۰ نفر۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-webii-01دوره آموزشی Web Design IIیکشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵ - سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۴ ساعت۱۰ نفر۵۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-webiii-01دوره آموزشی Web Design IIپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۵۸ ساعت۱۰ نفر۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01دوره آموزشی Dynamic web site makeover with php 1پنجشنبه از ۰۸:۳۰ تا ۱۴:۱۵۴۲ ساعت۱۰ نفر۶۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-phpii-01دوره آموزشی Advance PHP & mysqlشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۲ ساعت۱۰ نفر۶۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-seo-01دوره آموزشی SEOدوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۳۰ ساعت۱۰ نفر۴۴۱,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-2دوره آموزشی C# programmingیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-mcsa-02دوره آموزشی پکیج شبکه مایکروسافت(MCSA PACK 2016)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۲۳۰ ساعت۱۰ نفر۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-fast-02دوره آموزشی تایپ و تندزنی(fast type)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۵ ساعت۱۰ نفر۱۲۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ios-01-2دوره آموزشی IOS Programmingیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۱۵۴۰ ساعت۱۰ نفر اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02دوره آموزشی C# Programmingشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-icd-04-2دوره آموزشی ICDLIIیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۳ ساعت۱۰ نفر۳۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-php-01-2دوره آموزشی Dynamic web site makeover with php & mysqlدوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۱,۰۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-02-3دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان C++دوشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-ccn-01دوره آموزشی Cisco(CCNA)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۴۵۵۱ ساعت۱۰ نفر۸۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-web-01دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۱۵۷۰ ساعت۱۰ نفر۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-word-01دوره آموزشی وردپرس(WordPress)شنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۵ ساعت۱۰ نفر۶۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-4دوره آموزشی برنامه نویسیc#یکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۶۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-java-01دوره آموزشی Java SE8 Programmingشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۵۰ ساعت۱۰ نفر۷۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
it-c-01-3دوره آموزشی برنامه نویسی به زبان c++شنبه و چهارشنبه از ۱۵:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۶۱۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
fash1دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۹۲ ساعت۸ نفر۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash-adدوره آموزشی طراحی لباس پیشرفتهدوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۱۷۷ ساعت۸ نفر۲,۲۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fash3دوره آموزشی طراحی و دوخت مقدماتیسه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۸۴ ساعت۷ نفر۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی

دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۲۴ ساعت۸ نفر۷۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۷-۲دوره آموزشی مدیریت برند مجتمع فنی تهرانپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۱۲ ساعت۸ نفر۳۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۶دوره آموزشی مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهرانپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۰ ساعت۸ نفر۵۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۵-۲دوره آموزشی دیجیتال مارکتینگ مجتمع فنی تهرانیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۲۴ ساعت۸ نفر۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۷دوره آموزشی حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلوپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۱۰ ساعت۸ نفر۲۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۵دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری( مالی و اداری)پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۲۴ ساعت۸ نفر۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
man-baz-01دوره آموزشی مدیریت بازاریابی مجتمع فنی تهرانپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۲۰ ساعت۱۴ نفر۵۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۳دوره آموزشی مدیریت فروشجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰۲۴ ساعت۱۰ نفر۷۰۵,۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۳دوره آموزشی بازرگانی بین المللجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۶ ساعت۱۰ نفر۷۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۲دوره آموزشی مدیریت عمومی مجتمع فنی تهرانپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۲۰ ساعت۱۰ نفر۵۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴-۲دوره آموزشی حسابداری بازرگانی ( مالی۲)یکشنبه و سه شنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۰۰۴۰ ساعت۱۰ نفر۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۰۴دوره آموزشی حسابداری بازرگانی( مالی ۲)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۰ ساعت۱۰ نفر۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mod-tab-01دوره آموزشی مدیریت تبلیغات مجتمع فنی تهرانجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۲۰ ساعت۱۰ نفر۵۰۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
fin-kargah-01دوره آموزشی کارگاه تخصصی حقوق و دستمزد با اکسلپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۰۰۶ ساعت۱۰ نفر۱۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان معماری و دکوراسیون مجتمع فنی تهران

دپارتمان معماری و دکوراسیون مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc-s-01دوره آموزشی اسکیس و راندو(ویژه معماران)پنجشنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷۸۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-05دوره آموزشی دکوراتور داخلیدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۱۵ تا ۲۰:۴۵۱۲۳ ساعت۱۲ نفردوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-green01دوره آموزشی آموزش خلاقانه بام سبز/دیوار سبز۶ ساعت۲۰ نفر۲۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-01-2دوره آموزشی درک معماری و مقدمات طراحی۲۴ ساعت۱۵ نفر۲۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-c-01دوره آموزشی ضوابط و ملاک عمل شهرداریپنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۱۵ نفر۷۱۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-faz2دوره آموزشی تبدیل نقشه های فاز یک به فاز دوشنبه و چهارشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۲:۰۰۲۴ ساعت۱۵ نفر۳۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-01دوره آموزشی کارگاه طراحی غرفه های نمایشگاهی۱۲ ساعت۱۵ نفر۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-land-01دوره آموزشی جامع طراحی فضای سبزدوشنبه و چهارشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۳۵ ساعت۱۲ نفر۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-replic-01دوره آموزشی ماکت سازی معماری۷۲ ساعت۱۲ نفر۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk02دوره آموزشی دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&V rayیکشنبه و سه شنبه و سه شنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۶:۰۰۴۰ ساعت۱۲ نفر۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-zدوره آموزشی آمادگی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون مقدماتی(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفر۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-sk01دوره آموزشی آموزش نرم افزار Skechup&V rayپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۱۲ نفر۴۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad-z01دوره آموزشی طراحی معماری داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۲ ساعت۱۲ نفر۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-p01دوره آموزشی پکیج معماری داخلی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰۳۹۰ ساعت۱۲ نفر۵,۶۷۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indec-ad01pدوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون پیشرفته(کوتاه مدت)۱۳۲ ساعت۱۲ نفر۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-indes-ad05دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۳۸ ساعت۱۲ نفر۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-ad-01دوره آموزشی معماری داخلی پیشرفته(تخفیف صبح)شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۹۴ ساعت۱۲ نفر۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-eng-ph01-2دوره آموزشی فتوشاپ در معماری(Post Production)پنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۰ ساعت۱۲ نفر۵۵۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc-deco-m01دوره آموزشی طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲۰ ساعت۱۲ نفر۲,۰۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
۰۱-۶دوره آموزشی Solid Workشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۵ ساعت۱۰ نفردوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷۶۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۹دوره آموزشی Photoshopیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرسه شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۷۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۶دوره آموزشی AUTO CAD Iشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفرچهارشنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۷۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01-2دوره آموزشی ۳D MAXپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۰ نفرپنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۴دوره آموزشی REVITدوره جامعجمعه از ۱۴:۴۵ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفرجمعه ۱۲ مرداد ۱۳۹۷۸۵۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01دوره آموزشی Adobe Indesign ccیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۸ نفر۴۹۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dپنجشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۶۰ ساعت۱۶ نفر۶۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ind-01-2دوره آموزشی Adobe InDesign CCیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۱۶ نفر۴۳۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۱۰۰ ساعت۱۴ نفر۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-03دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۰۰ ساعت۱۴ نفر۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-01دوره آموزشی Solid Workجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۵ ساعت۱۲ نفر۶۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-04دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۱۰۰ ساعت۱۲ نفر۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-02دوره آموزشی V RAYشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۱۲ نفر۶۹۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-rhi-02دوره آموزشی راینو در معماریشنبه از ۱۶:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۲ نفر۷۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-i-01دوره آموزشی نرم افزار اجزا محدود آباکوس مقدماتیپنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۲ نفر۴۷۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-01-2دوره آموزشی ایلاستریتوریکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۴۱ ساعت۱۱ نفر۵۱۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cor-01-2دوره آموزشی Corel Drawیکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰۳۱ ساعت۱۰ نفر۴۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-ill-02-2دوره آموزشی ایلاستریتوردوشنبه و چهارشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۱ ساعت۱۰ نفر۴۰۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-vray-01دوره آموزشی V RAYیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۳:۳۰۳۰ ساعت۱۰ نفر۶۲۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pri-02دوره آموزشی Oracle Primavera P6جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۸۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pm-01دوره آموزشی PMBOKپنجشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۳:۴۵۳۲ ساعت۱۰ نفر۵۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-com-01دوره آموزشی نرم افزار COMFARیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۸۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-min-01دوره آموزشی نرم افزار Minitabپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۸۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cat-02دوره آموزشی CATIA Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۶۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sol-02دوره آموزشی Solid Workشنبه و دوشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۵ ساعت۱۰ نفر۶۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-aba-01دوره آموزشی ABAQUS Iدوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۱۵۶۰ ساعت۱۰ نفر۷۲۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-eta-02دوره آموزشی ETABS & SAFEجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۱۲۰ ساعت۱۰ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2دوره آموزشی Auto CAD 2dیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۰۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۵۴۸,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-steel-01دوره آموزشی تهیه نقشه کارگاهی با X-Steelجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۴۰ ساعت۱۰ نفر۸۶۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-شروع قطعیپنجشنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۷۹۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-sps-02دوره آموزشی SPSS مقدماتیجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۰ ساعت۱۰ نفر۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-mat-02دوره آموزشی MATLAB Iجمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۳۳ ساعت۱۰ نفر۴۳۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-gis-01دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفتهپنجشنبه و جمعه از ۰۹:۰۰ تا ۱۴:۴۵۵۵ ساعت۱۰ نفر۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-pho-01دوره آموزشی فتوشاپشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۶۰ ساعت۱۰ نفر۷۴۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-open-01دوره آموزشی نرم افزا Open Sees مقدماتیپنجشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۹:۰۰۳۰ ساعت۱۰ نفر۵۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

دپارتمان هتلداری مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
hos-brc-brnchدوره آموزشی دسر های صبحانه و برانچدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰ - سه شنبه از ۰۹:۳۰ تا ۱۵:۳۰۲۴ ساعت۹ نفر۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-m-procaf01دوره آموزشی مدیریت و راه اندازی کافه و رستوران و اصول تشریفاتپنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ - جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۶ ساعت۸ نفر۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-cook-01دوره آموزشی تخصصی آشپزی مللدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰۶۰ ساعت۷ نفر۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-des-frch-01دوره آموزشی دسر های مدرن فرانسویشنبه و یکشنبه و دوشنبه از ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰۲۴ ساعت۷ نفر۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-pas-01دوره آموزشی تخصصی سس و پاستایکشنبه و دوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۱:۰۰۱۲ ساعت۵ نفر۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-m-cof-01دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپشنبه و چهارشنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-drnk-01دوره آموزشی تهیه نوشیدنی های سرد و سرو حرفه ایدوشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-brs-01دوره آموزشی آموزشی باریستایکشنبه و سه شنبه از ۱۶:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-cof-m-com-01دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپ (فشرده)شنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hosmcof01-2دوره آموزشی مدیریت تخصصی کافی شاپپنجشنبه از ۱۳:۳۰ تا ۱۷:۳۰ - جمعه از ۱۱:۰۰ تا ۱۵:۰۰۳۲ ساعت۱۲ نفر۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
hos-bba-sld-01دوره آموزشی کارگاه گریل و سالادسه شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۲۰:۰۰۱۵ ساعت۱۰ نفر۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
دپارتمان هنر مجتمع فنی تهران

دپارتمان هنر و کودک و نوجوان مجتمع فنی تهران

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
dij03دوره آموزشی عکاسی دیجیتال مجتمع فنی تهران (مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۸:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفر۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij02دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(مقدماتی تا پیشرفته)پنجشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۱۱۰ ساعت۸ نفر۱,۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01-2دوره آموزشی عکاسی دیجیتال(ویژه نوجوانان)یکشنبه و سه شنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفر۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
ja01دوره آموزشی مدلسازی طلا و جواهر با نرم افزار Matrix مجتمع فنی تهراندوشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۳۰۱۲۰ ساعت۷ نفر۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr04دوره آموزشی طراحی دستی جواهرات مجتمع فنی تهراندوشنبه از ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۳۰۶۴ ساعت۷ نفر۱,۲۸۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr03دوره آموزشی گریم نامتعادل سازییکشنبه از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰۴۰ ساعت۷ نفر۱,۹۸۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr02دوره آموزشی گریم مدیکشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۳۰ ساعت۷ نفر۱,۰۹۲,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
gr01دوره آموزشی گریم متعادل سازییکشنبه از ۱۳:۰۰ تا ۱۷:۰۰۵۴ ساعت۷ نفر۱,۹۵۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij06دوره آموزشی عکاسی تبلیغاتییکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۳۰ ساعت۷ نفر۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij05دوره آموزشی کارگاه عکس پرترهیکشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۴۰ ساعت۷ نفر۱,۷۶۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
dij04دوره آموزشی رتوش پرتره با جدیدترین متد (Photo Retouching) در مجتمع فنی تهرانیکشنبه و سه شنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۴۵ ساعت۷ نفر۷۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
pr01دوره آموزشی پریمیریکشنبه از ۱۵:۰۰ تا ۱۸:۰۰۴۸ ساعت۷ نفر۹۵۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
af01دوره آموزشی دوره آموزشی افترافکتیکشنبه از ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۳۰۷۸ ساعت۷ نفر۱,۵۷۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
n01دوره آموزشی طراحی نقاشی مقدماتیشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰۶۰ ساعت۶ نفر۹۰۰,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۲دوره آموزشی تذهیبشنبه و سه شنبه از ۱۲:۰۰ تا ۱۵:۰۰ ساعت۱۰ نفر۱,۱۶۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
۰۱دوره آموزشی تذهیب-تخفیف صبحیکشنبه و سه شنبه از ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ ساعت۱۰ نفر۱,۰۳۶,۰۰۰ تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام