دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفته

دوره آموزشی نرم افزار ARC GIS از مقدماتی تا پیشرفته

توضیحات دوره دوره مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی ArcGIS :

 • آشنایی با اصول و مبانی GIS
 • آشنایی با محیط و نحوه نصب Arc GIS
 • معرفی انواع سیستم های مختصاتی
 • آشنایى با Arc ها
 • زمین مرجع نمودن نقشه های برداری و رستر
 • رقومی سازی یا Digitizing نقشه هاى موضوعى
 • ورود اطلاعات به جدول نقشه ها
 • آشنایى با ابزارهاى مهم
 • کار با برخى از ابزارهاى Arc Toolbox
 • نحوه رنگ آمیزى نقشه ها
 • نحوه بر چسب گذارى
 • نحوه ساخت فایل پلات