دوره آموزشی فینگرفود

/دوره آموزشی فینگرفود
دوره آموزشی فینگرفود

دوره آموزشی فینگرفود

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 23 دی 1398
مدت دوره : 20 ساعت
شنبه و دوشنبه از 10:30 تا 15:30
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 2,700,000 تومان2,500,000 تومان