ترفندهای اکسل در حسابداری

/ترفندهای اکسل در حسابداری
دوره ترفندهای اکسل در حسابداری

ترفندهای اکسل در حسابداری

دوره ترفندهای اکسل در حسابداری :
ترازنامه- سود و زیان- تراز‌آزمایشی
تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، حجم فعالیت و سودآوری CVP
محاسبات حقوق و دستمزد و مدل‌سازی آن
نحوه پردازش اطلاعات Import شده از Database های دیگر
آشنایی با مفاهیم و بکارگیری آن در محاسبات
مدل‌های کاربردی نظیر بودجه جامع و ارزشهای زمانی پول

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
005دوره آموزشی کاربرد اکسل در مدیریت و حسابداری( مالی و اداری)پنجشنبه از 13:00 تا 17:0024 ساعت8 نفر450,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام