دوره آموزشی Cisco(CCNA)

دوره آموزشی Cisco(CCNA)

توضیحات دوره دوره Cisco (CCNA) :

دوره Cisco :

Operation of IP Data Networks
LAN Switching Technologies
IP Addressing (IPv4/IPv6)
IP Routing Technologies
IP Services
Network Device Security
Troubleshooting
WAN Technologies

مدت دوره : 51 ساعت
شنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:45
ظرفیت : 10 نفر