دوره طراحی دستی جواهرات

/دوره طراحی دستی جواهرات

دوره طراحی دستی جواهرات :

طی این دوره هنر جویان مطالب زیر را فرا می گیرند:
آشنایی با وسایل طراحی
طراحی ابتدایی اجسام
آشنایی با انواع پرسپکتیو
آشنایی با رنگها و سایه روشنها
رسم فنی
اشنایی با رسم سنگها
ترسیم انواع زیورآلات بر روی کاغذ
با فراگیری مهارتهای فوق می توانید قبل از مرحله ساخت، تصویری از زیور مورد نظرتان را روی کاغذ مشاهده کنید و در صورت پسند آن را جهت ساخت به سازنده طلا و جواهر تحویل دهید.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت