دوره Spanish in travel

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
021-08دوره آموزشی Espanol A1.2یکشنبه و سه شنبه از 14:00 تا 16:0024 ساعت18 نفریکشنبه 5 اسفند 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-5دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0040 ساعت9 نفرپنجشنبه 9 اسفند 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021-07دوره آموزشی Espanol A1.1پنجشنبه از 13:00 تا 17:0024 ساعت10 نفرپنجشنبه 9 اسفند 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام