دوره Spanish in travel

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
021-5دوره آموزشی EspanolA1.1پنجشنبه از 10:00 تا 13:0040 ساعت10 نفرپنجشنبه 26 مهر 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-5دوره آموزشی EspanolA1.5یکشنبه از 13:00 تا 16:0040 ساعت10 نفریکشنبه 29 مهر 1397380,000 تومان342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
020-3دوره آموزشی Espanol B1.330 ساعت10 نفرپنجشنبه 3 آبان 1397390,000 تومان351,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام