دوره آموزشی REVITدوره جامع معماری

دوره آموزشی REVITدوره جامع  معماری

دوره آموزشی REVITدوره جامع معماری

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 29 بهمن 1397
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه از 16:00 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,020,000 تومان918,000 تومان