دوره آموزشی REVITدوره جامع

دوره آموزشی REVITدوره جامع

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 12 مرداد 1397
مدت دوره : 60 ساعت
جمعه از 14:45 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.