دوره آموزشی برنامه نویسی ++C-تخفیف صبح

دوره آموزشی برنامه نویسی ++C-تخفیف صبح

دوره آموزشی برنامه نویسی ++C-تخفیف صبح

تاریخ شروع احتمالی : دوشنبه 13 آذر 1396
مدت دوره : 60 ساعت
دوشنبه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 12 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.