دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

دوره آموزشی نرم افزار COMFAR

توضیحات دوره دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR III :

این نرم افزار توسط سازمان توسعه صنایع ملل متحد برای تهیه و ارزیابی طرح های اقتصادی و برای کشورهای در حال توسعه ارائه شده است.
این نرم افزار نه تنها برای پروژه های سرمایه گذاری صنعتی قابل اجراست بلکه این ابزار ماژولهایی را برای حمایت از ارزیابی فرصتهای سرمایه گذاری در بخش های دیگر اقتصاد مانند توسعه کشت و صنعت و معدن، زیرساخت ها و پروژه های گردشگری نیز ترکیب می نماید.