کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
m-1دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیشنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 17:00192 ساعت4 نفرشنبه 31 فروردین 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-1دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 13:0084 ساعت4 نفرپنجشنبه 5 اردیبهشت 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
m-2دوره آموزشی طراحی لباس مقدماتیپنجشنبه از 09:00 تا 17:00192 ساعت5 نفرپنجشنبه 19 اردیبهشت 13982,900,000 تومان2,700,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
d-2دوره آموزشی دوخت و الگوسازی مقدماتییکشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت5 نفریکشنبه 12 خرداد 13981,900,000 تومان1,710,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
p-1دوره آموزشی دوخت و الگوسازی پیشرفتهیکشنبه از 13:00 تا 17:0084 ساعت5 نفریکشنبه 26 خرداد 13981,930,000 تومان1,737,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام