دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

/دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی
دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 8 اسفند 1398***شروع قطعی
مدت دوره : 120 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 4 نفر
شهریه دوره : 2,280,000 تومان1,980,000 تومان