دوره آموزشی ETABS & SAFE

/دوره آموزشی ETABS & SAFE
دوره آموزشی ETABS & SAFE

دوره آموزشی ETABS & SAFE

توضیحات دوره دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی :

  • توانائی بررسی نقشه ها و جزئیات اجرائی و انجام متره و بر آورد و تهیه اسناد مربوطه
  • توانائی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزئیات، دستور کارها و صورت جلسات
  • توانائی تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
  • توانائی محاسبه حمل، تعدیل و ما به التفاوت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 13 تیر 1398
مدت دوره : 120 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 2,240,000 تومان2,016,000 تومان