دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

/دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی
دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

دوره آموزشی دوره جامع محاسبات ساختمانETABS & SAFE سطح مقدماتی

تاریخ شروع احتمالی : جمعه 26 مهر 1398*** شروع قطعی
مدت دوره : 120 ساعت
جمعه از 09:00 تا 14:00
ظرفیت : 5 نفر
شهریه دوره : 2,280,000 تومان2,080,000 تومان