دوره آموزشی ETABS & SAFE

دوره آموزشی ETABS & SAFE

توضیحات دوره دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی :

  • توانائی بررسی نقشه ها و جزئیات اجرائی و انجام متره و بر آورد و تهیه اسناد مربوطه
  • توانائی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزئیات، دستور کارها و صورت جلسات
  • توانائی تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
  • توانائی محاسبه حمل، تعدیل و ما به التفاوت
تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
مدت دوره : 120 ساعت
پنجشنبه از 14:00 تا 20:00
ظرفیت : 10 نفر
شهریه دوره : 1,950,000 تومان1,755,000 تومان