دوره طراح لباس پیشرفته

/دوره طراح لباس پیشرفته

دوره طراح لباس پیشرفته :
دوره طراحی لباس پیشرفته می تواند برای کسانی که واحد های طراحی لباس را در دانشگاه و یا در (planB)گذرانده اندویا به هر طریقی با طراحی لباس آشنایی دارندو صرفاً تمایل به حرفه ای تر شدن دارند، بسیار مفید واقع شود.در این دوره هنرجو به یادگیری تکنیک های جدیدطراحی و تجارت مد می پردازد.

پس از گذراندن دوره هنرجو می تواند در یکی از حیطه های زیر فعالیت کند:
تاسیس مزون لباس
همکاری با کارخانجات و تولیدی های لباس
طراحی لباس در شرکت های مد ولباس
برپایی شوی لباس

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت