دوره CATIA II

/دوره CATIA II
  • آموزش مدلسازی پیشرفته با رویه و سطوح بهمراه آنالیز سطح
  • آموزش مدلسازی پیشرفته به روش مهندسی معکوس
  • فرمول نویسی و ایجاد جدول طراحی مدلسازی پیشرفته

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت