گروه معماری داخلی مقدماتی

مجتمع فنی دپارتمان معماری

گروه معماری داخلی مقدماتی

معماری داخلی یعنی خلق فضا.

فضایی که که در کنار زیبایی بصری شامل مطلوبیت کاربردی و عملگرا باشد.با گذراندن دوره معماری داخلی در کمتر از یک سال یک طراح داخلی موفق شوید.در این دوره با تمامی اصول و دانش معماری داخلی آشنا خواهید شد. طراحی و تنظیم سرفصل های دوره مناسب غیر معماران و معماران است.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
arc_deco_m01طراحی داخلی و دکوراسیون متوسطه(کوتاه مدت)سه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00120 ساعت12 نفر2,030,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_p01پکیج معماری داخلی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00390 ساعت12 نفر5,675,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
01-3(طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی (کوتاه مدتسه شنبه و پنجشنبه از 17:00 تا 21:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
02-2طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتشنبه و دوشنبه و چهارشنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت12 نفر1,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
arc_indec_ad03طراحی داخلی و دکوراسیون مقدماتی کوتاه مدتیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 13:00138 ساعت12 نفریکشنبه 27 خرداد 13971,550,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام