دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

/دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی

  • توانائی بررسی نقشه ها و جزئیات اجرائی و انجام متره و بر آورد و تهیه اسناد مربوطه
  • توانائی بکارگیری فهرست بها و استفاده از جزئیات، دستور کارها و صورت جلسات
  • توانائی تهیه و تنظیم صورت وضعیت و اعمال شرایط عمومی و خصوصی پیمان
  • توانائی محاسبه حمل، تعدیل و ما به التفاوت

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
03-9دوره آموزشی ETABS & SAFEپنجشنبه از 14:00 تا 20:00120 ساعت10 نفرپنجشنبه 13 تیر 13982,240,000 تومان2,016,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام