دوره 3D-Max Beginners to Advanced

/دوره 3D-Max Beginners to Advanced
دوره 3D-Max Beginners to Advanced

دوره 3D-Max Beginners to Advanced

این دوره با تمرکز به مباحث مدل سازی با محوریت ساخت فضاهای معماران ،شما را در خصوص به تصویر کشیدن ایده های معماریتان یاری می کند.

بررسی کامل خط در نرم افزار که جزءمهمترین مباحث مورد نیاز و روش های ساخت حجم با استفاده از خط و در ادامه ویرایش و ساخت کامل احجام پایه و پیچیده از جمله مباحث مورد بررسی در این دوره است . به شکلی که می توان این دوره را یک دوره ی جامع مدل سازی با محوریت معماری دانست

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
18-5-2دوره آموزشی ۳D Maxیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 14:30100 ساعت9 نفریکشنبه 6 مرداد 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-7دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت9 نفرچهارشنبه 9 مرداد 13981,245,000 تومان1,120,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
18-6دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از 11:30 تا 14:30100 ساعت9 نفرشنبه 12 مرداد 1398******* شروع قطعی1,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام