گروه مدیریت

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
man-en-01دوره جامع مدیریت منابع انسابع انسانی از 14:00 تا 18:0076 ساعت13 نفر2,035,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
mod-tab-01مدیریت تبلیغاتجمعه از 09:00 تا 13:0020 ساعت10 نفر502,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام