دوره ها

/دوره ها
دوره ها ۱۳۹۶/۸/۲۹ ۹:۳۷:۱۷

دوره ها

نام دورهدپارتمانگروه هاکلاس ها
.Net Faramework Application Development Foundation I (70-536)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
.Net Faramework Application Development Foundation II (70-513)گروه شبکه مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
.Net Framework 4.5 Microsoft ADO.net (70-516)گروه شبکه مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
.Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II (70-486)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
+Networkدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTگروه شبکه مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
A 1.3مشاهده کلاس ها
A+ (Hardware)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTگروه وب مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
A1.1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
A1.3مشاهده کلاس ها
A1.4مشاهده کلاس ها
A1.4مشاهده کلاس ها
A1.5مشاهده کلاس ها
A2.1مشاهده کلاس ها
A2.1مشاهده کلاس ها
A2.2مشاهده کلاس ها
A2.2مشاهده کلاس ها
A2.4مشاهده کلاس ها
Ad 3مشاهده کلاس ها
Ad 4مشاهده کلاس ها
Ad 5مشاهده کلاس ها
AD1مشاهده کلاس ها
AD3مشاهده کلاس ها
AD4مشاهده کلاس ها
AD5مشاهده کلاس ها
CARRIER نرم افزاردپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
CATIA Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
CATIA IIدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
CIWدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
CMSدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
COMPTIAمشاهده کلاس ها
E I 5مشاهده کلاس ها
Etabs & Safe Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
excel (advanced)-اکسل پیشرفتهدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
ICDL Advancedمشاهده کلاس ها
ICDL Level IIدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
IELTSمشاهده کلاس ها
mathمشاهده کلاس ها
MCSDمشاهده کلاس ها
MCSE 2012 R2مشاهده کلاس ها
MCSE 2016مشاهده کلاس ها
Mikro Tikمشاهده کلاس ها
MOSمشاهده کلاس ها
Networkگروه شبکه مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
PHP & My SQL(Dynamic Web Site Makeover)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
starter oneدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
starter twoمشاهده کلاس ها
starter twoمشاهده کلاس ها
UI1مشاهده کلاس ها
UI2مشاهده کلاس ها
UI3مشاهده کلاس ها
UI4مشاهده کلاس ها
UI5مشاهده کلاس ها
V-Rayدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
آموزش تایپ و تندزنیدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR IIIدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
افتر افکت (After Effect)دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
بازرگانی بین المللمشاهده کلاس ها
برنامه نویسی تحت وبدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
پوست و مو زیباییدپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
تدویندپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
ترفندهای اکسل در حسابداریدپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
ترکی استانبولیمشاهده کلاس ها
جامع مدیریت منابع انسانیمشاهده کلاس ها
حسابداری بازرگانی (مالی ۲)دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
حسابداری خدماتی (مالی ۱)دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
حسابداری ویژه بازار کاردپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره ۳D-Max Beginners to Advancedدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره A1.1 ترکی استانبولیدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره A1.2دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره ABAQUS Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره abcدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانگروه صنایع مجتمع فنی تهرانگروه عمران مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Ad 1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Administering Windows Server 2012(Exam 70-411)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Adobe Illustrator (گرافیک)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Adobe Illustrator CC (معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Adobe InDesign CCدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Adobe Photoshop CC (گرافیک)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Adobe Photoshop CC(معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Advanced PHP & MYSQLدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Ansys Workbench Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Architectural REVIT 2017دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره AUTO CADدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره AUTO Cad 2Dدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره AUTO Cad 2D (معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره AUTO Cad 3D (معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره C# programmingدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره CCNP (Route) (Exam642-902( Cisco Certified Network Professionalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره CCNP (Switch) (Exam642-813) Cisco Certified Network Professionalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره CCNP (T shoot) (Exam642-832) Cisco Certified Network Professionalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره CEHدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Cisco (CCNA)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Advanced Windows Server 2012 R2(I)(Exam70-412)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Advanced Windows Server 2012 R2(II)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Windows 8 (Exam 70-687)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Windows 8.1دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره corel drawدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Cours A1.1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Designing & Implementing a Server 2012 R2 (Exam 70-413 , 70-414)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Designing & Implementing a Server Infrastructureدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره E Eدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E E 1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E E 2دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E E 3دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E Iدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E I 1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E I 2دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E I 3دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E I 4دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E PIدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E PI 1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E PI 2دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E PI 2دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E PI 3دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E PI 4دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E UI 1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E UI 1-5دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E UI 2دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E UI 3دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E UI 4دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره E UI 5دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره e-commerce strategies & practicesدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Equal Skills (ویژه بزرگسالان(Windows 8 , Internet)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Fluent Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره German in Travelدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Hysys مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره ICDL Level Iدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره IELTSدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Inicial A1.1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Inicial A1.2دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Inventor Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره IOS Programming Fundamentalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره JAVA Mobile Programming For Android ( برنامه نویسی موبایل اندروید با جاوا)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Java Programming EE8دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Java Programming SE8دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Linux (LPIC -1)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Matlab Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره matlab پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره MCSE 2012 R2 Packageدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Microsft Asp.net MVCدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره MINITABدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره MS-Projectدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره MTCINEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCNAدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCREدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCTCEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCUMEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCWEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development (70-511)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Niveau A1.1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره open sessدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Outlook +Visio2013+ Fast Type (پکیج متخصص اداری)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Outlook 2013دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Premiereدپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره SCJP Java Programming Essentialsدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Search Engine Optimization (SEO)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Seviye A1.1دپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره SolidWorks Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Spanish in travelدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره spss مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره SQL Server 2014 DataBase Development (70-461)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره TOEFL iBTدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Turkish in travelدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره Upgrade To MCSA 2012دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره VMware VCP5دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Client Developmentدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Design I (HTML5,CSS3 with dream weaver)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Design II ( Responsive Design)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Design III (Java script jquery & ajax)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Windows Server 2012 (Exam 70-410)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره Word & Excel 2013 تلفیقیدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGISدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره آموزش نرم افزار GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFARدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره استاندارد طراحی مخازن تحت فشار و نرم افزار PV-Eliteدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره استایلینگ (مدرک بین المللی)دپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره اسکیس و راندودپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره اصول و تئوری Pipingدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره الزامات و مستندسازی IMSدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره برنامه نویسی با پایتوندپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره برنامه نویسی به زبان c++دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره بورس و سرمایه گذاریدپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره پکیج جامع مدیریت پروژهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره پیانوگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره تارگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره تحلیل غیرخطی استاتیکی با SAPدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره تربیت مربی هنر کودکمشاهده کلاس ها
دوره تشریفات و مدیریت رستوراندپارتمان تشریفات مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره تنبکگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره تهیه نقشه های کارگاهی با (X-Steel)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره تور های بازدید (هنر و معماری)دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره جامع طراحی اتصالاتدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت با Excel (II)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره جامع مدیریت حرفه ای (PBA)مشاهده کلاس ها
دوره حسابداری حقوق و دستمزددپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلودپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری صنعتی ۱دپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره خوشنویسیمشاهده کلاس ها
دوره دفگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره دوخت و الگو سازی ۱دپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره دوخت و الگو سازی ۲دپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره دوخت و الگو سازی ۳دپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره رتوش عکس (Photo Retouching)دپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره رنگ و پتینهمشاهده کلاس ها
دوره ریاضیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره ساخت اکسسوری برای طراحی لباسدپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره سنتورگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره سه تارگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره صنایعدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره ضوابط و ملاک عمل شهرداریدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره طراح لباس پیشرفتهدپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی دستی جواهراتمشاهده کلاس ها
دوره طراحی دستی طلا و جواهردپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی سازه های خاص با SAP 2000 مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره طراحی لباس متوسطدپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی لباس مقدماتیدپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی و دوخت تخصصی مانتودپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorksدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره عکاسی پیشرفته(نور پردازی در آتلیه)دپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره عمراندپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره فتوشاپ در معماریدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره فنگ شوییدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره فنگ شوییمشاهده کلاس ها
دوره فیلمبرداری دیجیتالدپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره کاربرد Excel در صنایعدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره کارگاه شناخت رنگ و چیدماندپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره کمانچهگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره کمک طراح معماری به کمک رایانهدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره کنترل فرایند آماری SPCدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره کودک و نوجواندپارتمان کودک و نوجوانمشاهده کلاس ها
دوره گرافیکدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره گیتارگروه موسیقی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مالیات بر ارزش افزودهدپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره مد ولباسمشاهده کلاس ها
دوره مدلسازی سه بعدی واحدهای فرایندی با PDMS مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRMمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت بازاریابیمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت برندمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2012دپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت تبلیغاتمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت جامع عملیات فروشمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت عمومیمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت موثر زمانمشاهده کلاس ها
دوره مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی ArcGISدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه انگلیسی پیشرفتهدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه انگلیسی مقدماتیدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه انگلیسی میانیدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه Adدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه Eدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه PIدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره مهارت افزایی (WORD-EXCEL-POWER POINT)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دوره مهارتهای مذاکره در کسب و کارمشاهده کلاس ها
دوره مهندسی کیفیت به همراه نرم افزار کاربردی Minitabدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیدپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره نقاشی کاربردی سطح ۱مشاهده کلاس ها
دوره نقاشی کاربردی سطح ۲مشاهده کلاس ها
دوره نقاشی کاربردی سطح ۳مشاهده کلاس ها
دوره نور پردازی در اتلیهدپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره های آزاد و کارگاههای آموزشیمشاهده کلاس ها
دوره های آموزشی تربیت طراح و کمک طراح معماری و دکوراسیون داخلیدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره های آموزشی کوتاه مدت معماری و دکوراسیون داخلیدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره های بورس و سرمایه گذاریدپارتمان بورس و سرمایه گذاری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
دوره هنرهای سنتیدپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
دوره وردپرسدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
دیجیتال مارکتینگمشاهده کلاس ها
راینو در معماریدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
زبان آلمانیمشاهده کلاس ها
زبان اسپانیاییمشاهده کلاس ها
زبان انگلیسیمشاهده کلاس ها
زبان ترکیدپارتمان زبان های خارجی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
زبان فرانسهمشاهده کلاس ها
سینمادپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
طراحی جواهرات ( ماتریکس - نرم افزار )دپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
طراحی نقاشیدپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
عکاسی دیجیتالدپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
کارگاه ساخت و تولید طلا و جواهردپارتمان سینمای دیجیتال و هنرمشاهده کلاس ها
گروه مکانیکدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
لینوکسدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات مجتمع فنی تهران ICTمشاهده کلاس ها
مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
مد و پوشاکدپارتمان مد و پوشاک مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
مد وپوشاکمشاهده کلاس ها
مدیریتدپارتمان مدیریت و حسابداری مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
مدیریتمشاهده کلاس ها
مدیریت ارتباط با مشتریمشاهده کلاس ها
مدیریت بازاریابیمشاهده کلاس ها
مدیریت برندمشاهده کلاس ها
مدیریت تبلیغاتمشاهده کلاس ها
مدیریت عمومیمشاهده کلاس ها
مدیریت فروشمشاهده کلاس ها
معماریدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها
معماری و مدل سازیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی مجتمع فنی تهرانمشاهده کلاس ها