دوره ها

/دوره ها
دوره ها ۱۳۹۶/۸/۲۹ ۹:۳۷:۱۷

دوره ها

نام دورهدپارتمانگروه هاکلاس ها
(طراحی جواهرات(ماتریکس-نرم افزاردپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
CARRIER دوره نرم افزاردپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
CIWدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
CMSمشاهده کلاس ها
COMPTIAمشاهده کلاس ها
ICDL Advancedمشاهده کلاس ها
mathمشاهده کلاس ها
MCSDمشاهده کلاس ها
MCSE 2012 R2مشاهده کلاس ها
MCSE 2016مشاهده کلاس ها
Mikro Tikمشاهده کلاس ها
MOSمشاهده کلاس ها
برنامه نویسی تحت وبمشاهده کلاس ها
دوره .Net Faramework Application Development Foundation I (70-536)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره .Net Faramework Application Development Foundation II (70-513)گروه شبکهمشاهده کلاس ها
دوره .Net Framework 4.5 Microsoft ADO.net (70-516)گروه شبکهمشاهده کلاس ها
دوره .Net Framework 4.5 Web-based Client Application Development II (70-486)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره +Networkدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTگروه شبکهمشاهده کلاس ها
دوره ۳D-Max Beginners to Advancedدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره A+ (Hardware)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTگروه وبمشاهده کلاس ها
دوره A1.1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره A1.1 ترکی استانبولیدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره A1.2دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره ABAQUS Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره abcدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیگروه صنایعگروه عمرانمشاهده کلاس ها
دوره Ad 1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Administering Windows Server 2012(Exam 70-411)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Adobe Illustrator CC(معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره adobe illustrator(گرافیک)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Adobe InDesign CCدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Adobe Photoshop CC(گرافیک)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Adobe Photoshop CC(معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Advanced PHP & MYSQLدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Ansys Workbench Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Architectural REVIT 2017دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره AUTO CADدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره AUTO Cad 2Dدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره AUTO Cad 2D(معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره AUTO Cad 3D(معماری)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره C# programmingدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTگروه برنامه نویسیمشاهده کلاس ها
دوره CATIA Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره CATIA IIدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره CCNP (Route) (Exam642-902( Cisco Certified Network Professionalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره CCNP (Switch) (Exam642-813) Cisco Certified Network Professionalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره CCNP (T shoot) (Exam642-832) Cisco Certified Network Professionalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره CEHدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Cisco (CCNA)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Advanced Windows Server 2012 R2(I)(Exam70-412)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Advanced Windows Server 2012 R2(II)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Windows 8 (Exam 70-687)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Configuring Windows 8.1دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره corel drawدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Cours A1.1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Designing & Implementing a Server 2012 R2 (Exam 70-413 , 70-414)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Designing & Implementing a Server Infrastructureدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Dynamic Web Site Makeover With PHP & My SQLدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره E Eدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E E 1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E E 2دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E E 3دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E Iدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E I 1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E I 2دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E I 3دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E I 4دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E PIدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E PI 1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E PI 2دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E PI 2دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E PI 3دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E PI 4دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E UI 1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E UI 1-5دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E UI 2دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E UI 3دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E UI 4دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره E UI 5دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره e-commerce strategies & practicesدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Equal Skills (ویژه بزرگسالان(Windows 8 , Internet)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Etabs & Safe Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره excel(advanced)-اکسل پیشرفتهدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Fluent Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره German in Travelدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Hysys مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره ICDL Level Iدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره ICDL Level IIدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره IELTSدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Inicial A1.1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Inicial A1.2دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Inventor Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره IOS Programming Fundamentalدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره JAVA Mobile Programming For Android( برنامه نویسی موبایل اندروید با جاوا)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Java Programming EE8دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Java Programming SE8دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Linux (LPIC -1)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Matlab Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره matlab پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره MCSE 2012 R2 Packageدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Microsft Asp.net MVCدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره MINITABدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره MS-Projectدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره MTCINEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCNAدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCREدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCTCEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCUMEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره MTCWEدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Net Framework 4.5 Windows based Client Application Development (70-511)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Networkگروه شبکهمشاهده کلاس ها
دوره Niveau A1.1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره open sessدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Outlook +Visio2013+ Fast Type (پکیج متخصص اداری)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Outlook 2013دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Premiereدپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره programming with pythonدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره SCJP Java Programming Essentialsدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Search Engine Optimization (SEO)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Seviye A1.1دپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره SolidWorks Iدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره Spanish in travelدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره spss مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره SQL Server 2014 DataBase Development (70-461)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره TOEFL iBTدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Turkish in travelدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره Upgrade To MCSA 2012دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره V-Rayدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره VMware VCP5دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Client Developmentدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Design II ( Responsive Design with Bootstrap,less & sass)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Design III (Java script jquery & ajax)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Web Dsign I (HTML5,CSS3 with dream weaver)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Windows Server 2012 (Exam 70-410)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره Word & Excel 2013 تلفیقیدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره آموزش پیشرفته نرم افزار ArcGISدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره آموزش تایپ و تندزنیدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره آموزش نرم افزار GIS از مقدماتی تا پیشرفتهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFARدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره ارزیابی اقتصادی پروژه ها با نرم افزار COMFAR IIIدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره استاندارد طراحی مخازن تحت فشار و نرم افزار PV-Eliteدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره استایلینگ (مدرک بین المللی)دپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره اسکیس و راندودپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره اصول و تئوری Pipingدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره افتر افکت (After Effect)دپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره الزامات و مستندسازی IMSدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره بازرگانی بین المللمشاهده کلاس ها
دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره برنامه ریزی و کنترل ریسک پروژهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره برنامه نویسی به زبان c++دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره بورس و سرمایه گذاریدپارتمان بورس و سرمایه گذاریمشاهده کلاس ها
دوره پکیج جامع مدیریت پروژهدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره پیانوگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره تارگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره تحلیل غیرخطی استاتیکی با SAPدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره تربیت مربی هنر کودکمشاهده کلاس ها
دوره ترفندهای اکسل در حسابداریدپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره تشریفات و مدیریت رستوراندپارتمان هتلداریمشاهده کلاس ها
دوره تنبکگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره تهیه نقشه های کارگاهی با (X-Steel)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره تور های بازدید (هنر و معماری)دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره جامع طراحی اتصالاتدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت با Excel(II)دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره جامع متره، برآورد و صورت وضعیت نویسیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره جامع مدیریت حرفه ای (PBA)مشاهده کلاس ها
دوره جامع مدیریت منابع انسانیمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری بازرگانی(مالی ۲)دپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری حقوق و دستمزددپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری خدماتی(مالی ۱)دپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری رایانه ای با نرم افزار هلودپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری صنعتی ۱دپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره حسابداری ویژه بازار کاردپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره خوشنویسیمشاهده کلاس ها
دوره دفگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره دوخت و الگو سازی ۱دپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره دوخت و الگو سازی ۲دپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره دوخت و الگو سازی ۳دپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره راینودر معماری Rhinocerosدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره رتوش عکس (Photo Retouching)دپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره رنگ و پتینهمشاهده کلاس ها
دوره ریاضیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره ساخت اکسسوری برای طراحی لباسدپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره سنتورگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره سه تارگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره صنایعدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره ضوابط و ملاک عمل شهرداریدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره طراح لباس پیشرفتهدپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی دستی جواهراتمشاهده کلاس ها
دوره طراحی دستی طلا و جواهردپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی سازه های خاص با SAP 2000 مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره طراحی لباس متوسطدپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی لباس مقدماتیدپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی و دوخت تخصصی مانتودپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره طراحی و مدلسازی پیشرفته با SolidWorksدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره عکاسی پیشرفته(نور پردازی در آتلیه)دپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره عکاسی دیجیتالدپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره عمراندپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره فتوشاپ در معماریدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره فنگ شوییدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره فنگ شوییمشاهده کلاس ها
دوره فیلمبرداری دیجیتالدپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره کاربرد Excel در صنایعدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره کارگاه شناخت رنگ و چیدماندپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره کمانچهگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره کمک طراح معماری به کمک رایانهدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره کنترل فرایند آماری SPCدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره گرافیکدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره گیتارگروه موسیقیمشاهده کلاس ها
دوره مالیات بر ارزش افزودهدپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره مدلسازی سه بعدی واحدهای فرایندی با PDMS مقدماتیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRMمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت بازاریابیمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت برندمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK 2012دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت تبلیغاتمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت جامع عملیات فروشمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت عمومیمشاهده کلاس ها
دوره مدیریت موثر زمانمشاهده کلاس ها
دوره مقدمه ای بر GIS و آموزش مقدماتی ArcGISدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه انگلیسی پیشرفتهدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه انگلیسی مقدماتیدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه انگلیسی میانیدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه Adدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه Eدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره مکالمه PIدپارتمان زبان های خارجیمشاهده کلاس ها
دوره مهارت افزایی(WORD-EXCEL-POWER POINT)دپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
دوره مهارتهای مذاکره در کسب و کارمشاهده کلاس ها
دوره مهندسی کیفیت به همراه نرم افزار کاربردی Minitabدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
دوره نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیدپارتمان مدیریت و حسابداریمشاهده کلاس ها
دوره نقاشی کاربردی سطح ۱مشاهده کلاس ها
دوره نقاشی کاربردی سطح ۲مشاهده کلاس ها
دوره نقاشی کاربردی سطح ۳مشاهده کلاس ها
دوره نور پردازی در اتلیهدپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
دوره های آزاد و کارگاههای آموزشیمشاهده کلاس ها
دوره های آموزشی تربیت طراح و کمک طراح معماری و دکوراسیون داخلیدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره های آموزشی کوتاه مدت معماری و دکوراسیون داخلیدپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
دوره های بورس و سرمایه گذاریدپارتمان بورس و سرمایه گذاریمشاهده کلاس ها
دوره هنرهای سنتیدپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
دوره وردپرسدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
سینمادپارتمان مد و پوشاکمشاهده کلاس ها
طراحی معماری و دکوراسیون داخلی (مقدماتی تا پیشرفته)دپارتمان معماری،دکوراسیون داخلی و معماری فضای سبزمشاهده کلاس ها
کارگاه ساخت و تولید طلا و جواهردپارتمان هنرمشاهده کلاس ها
گروه مکانیکدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
لینوکسدپارتمان فناوری اطلاعات و ارتباطات ICTمشاهده کلاس ها
معماریدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها
معماری و مدل سازیدپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصیمشاهده کلاس ها