مالیات

دوره مالیات بر ارزش افزوده

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
049-2دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیسه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 13:0010 ساعت10 نفرپنجشنبه 24 آبان 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
047-3دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزودهسه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 13:008 ساعت10 نفرپنجشنبه 24 آبان 1397140,000 تومان126,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام