دوره SolidWorks I

/دوره SolidWorks I
دوره SolidWorks

دوره SolidWorks I

  • طراحی مدلهای دوبعدی
  • طراحی مدلهای سه بعدی ، فرمول نویسی و ایجاد جدول طراحی
  • تهیه مدلهای مونتاژی و دمونتاژ کردن مدلها
  • تهیه نقشه های دوبعدی اجرایی

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت