حسابداری خدماتی (مالی 1)

/حسابداری خدماتی (مالی 1)
دوره حسابداری خدماتی

حسابداری خدماتی (مالی 1)

دوره حسابداری خدماتی :
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
110-2دوره آموزشی حسابداری ویژه بازار کارپنجشنبه از 14:00 تا 19:00 - جمعه از 09:00 تا 14:00180 ساعت10 نفرپنجشنبه 5 اردیبهشت 13982,870,000 تومان2,583,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام