حسابداری خدماتی (مالی 1)

/حسابداری خدماتی (مالی 1)
دوره حسابداری خدماتی

حسابداری خدماتی (مالی 1)

دوره حسابداری خدماتی :
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی، چگونگی ثبت فعالیتهای مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
0079دوره آموزشی حسابداری خدماتی ( مالی ۱)شنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 13:0050 ساعت8 نفرشنبه 4 خرداد 1398970,000 تومان873,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام