دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

/دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6

دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از نرم افزار Oracle Primavera P6 :
این نرم افزار یكی از ماژولهای مجموعه ای به نام است كه برای برنامه ریزی و كنترل پروژه ها استفاده
می شود. با این نرم افزارمی توان پروژه ها را در یك سازمان بصورت سازمانی كنترل كرده و در تصمیم گیری مدیران پروژه كمكهای فراوانی نموده و مسیر تصمیم گیری را هموار می نماید. در پروژه های ساختمانی صنعتی نرم افزاری تحقیقاتی و در هر نوع پروژه دیگر می توان از این نرم افزار جهت زمانبندی و كنترل پروژه و بودجه بندی و برآورد هزینه استفاده نمود.

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت