کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
020دوره آموزشی زبان انگلیسیدوشنبه و چهارشنبه از 08:00 تا 11:1535 ساعت15 نفردوشنبه 29 مرداد 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
022دوره آموزشی زبان انگلیسیشنبه و دوشنبه از 09:30 تا 12:4535 ساعت15 نفرشنبه 17 شهریور 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
021دوره آموزشی زبان انگلیسیدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت15 نفردوشنبه 26 شهریور 1397305,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام