حسابداری ویژه بازار کار

/حسابداری ویژه بازار کار
دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری ویژه بازار کار

دوره حسابداری ویژه بازار کار

حسابداری خدماتی
حسابداری بازرگانی
حسابداری مکانیزه
چرخه کامل حسابداری شرکت های بازرگانی بصورت عملی
اهداف آموزشی:
آموزش حسابداری از پایه تا آموزش حسابداری یک شرکت بازرگانی بصورت دستی و نرم افزاری

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
049-2دوره آموزشی نحوه تهیه اظهارنامه مالیاتیسه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 13:0010 ساعت10 نفرپنجشنبه 24 آبان 1397340,000 تومان306,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام