دوره Cours A1.1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
111دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 11:0036 ساعت7 نفریکشنبه 5 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
557English B2.1یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:3036 ساعت10 نفریکشنبه 5 بهمن 1399445,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
13567Conversation 2دوشنبه از 17:00 تا 20:00 - پنجشنبه از 16:00 تا 19:0030 ساعت10 نفرپنجشنبه 9 بهمن 1399475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
060دوره آموزشی Cours A2.1 (آنلاین)پنجشنبه از 14:00 تا 17:0036 ساعت3 نفرپنجشنبه 16 بهمن 1399475,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
120دوره آموزشی فرانسه Cours A1.1جمعه از 11:00 تا 14:0036 ساعت4 نفرجمعه 17 بهمن 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
062دوره آموزشی فرانسه Cours A1.4جمعه از 14:00 تا 18:0036 ساعت15 نفرجمعه 1 اسفند 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
181دوره آموزشی فرانسه Cours A1.2یکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 11:0036 ساعت10 نفریکشنبه 3 اسفند 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
061دوره آموزشی فرانسه Cours A1.2جمعه از 11:00 تا 14:0050 ساعت5 نفرجمعه 15 اسفند 1399460,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام