دوره طراحی لباس مقدماتی

/دوره طراحی لباس مقدماتی
دوره طراحی لباس

دوره طراحی لباس مقدماتی

دوره طراحی لباس :

در این دوره با مهارت های زیر آشنا می شوید:
۱.  مبانی هنر تجسمی و شبک شناسی
۲.جنسیت سازی
۳.مولاژ
۴.طراحی کالکشن

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت