دوره E E

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
lang1-4دوره آموزشی E E1-3-فوق فشردهشنبه از 10:00 تا 13:00 - دوشنبه از 10:00 تا 13:00 - چهارشنبه از 10:00 تا 13:00 - یکشنبه از 10:00 تا 13:00 - سه شنبه از 10:00 تا 13:00 -122 ساعت12 نفر870,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-15دوره آموزشی E E3جمعه از 09:00 تا 13:0040 ساعت12 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-32دوره آموزشی E E1دوشنبه و چهارشنبه از 11:15 تا 14:3042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-31دوره آموزشی E E1دوشنبه و پنجشنبه از 11:15 تا 14:3042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-30دوره آموزشی E E1شنبه و چهارشنبه از 13:00 تا 16:0042 ساعت10 نفر290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام