کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
019دوره آموزشی زبان انگلیسییکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1540 ساعت15 نفریکشنبه 25 شهریور 1397290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
018دوره آموزشی زبان انگلیسیدوشنبه و چهارشنبه از 17:00 تا 20:1540 ساعت15 نفردوشنبه 26 شهریور 1397290,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام