دوره E E 1

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
037دوره آموزشی Elementary 2یکشنبه و سه شنبه و پنجشنبه از 08:00 تا 10:0040 ساعت10 نفرسه شنبه 3 اردیبهشت 1398348,000 تومان278,400 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
038-2دوره آموزشی Elementary 1شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1551 ساعت10 نفردوشنبه 9 اردیبهشت 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
036دوره آموزشی Elementary 2یکشنبه و سه شنبه از 17:00 تا 20:1535 ساعت8 نفریکشنبه 22 اردیبهشت 1398348,000 تومان313,200 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام