دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM

/دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM
دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM

دوره مدیریت ارتباط با مشتری CRM

در روندهای جدید کسب و کار، به دست آوردن رضایت مشتریان جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمان‌ها به خود اختصاص داده است و مدیران ارشد به خوبی می‌دانند موفقیت آنها در راه رسیدن به اهداف کلان سازمان‌، در گرو جلب رضایت مشتریان است.
اهداف دوره :
• افزایش مهارتهای تفکر استراتژیک نسبت به بازار و مشتری
• افزایش مهارتهای استقرار نظام مدیریت ارتباط با مشتریان
• افزایش قابلیت های تقسیم بندی بازار، رقبا، مشتری و محصول
• توسعه مهارتهای ارتباط مؤثر با مشتریان جهت توسعه سازمان
رئوس مطالب :
• مفاهیم و اصول CRM
• رقابت، بازار، مشتری و ارتباطات
• استراتژی های بازار و مشتری مداری
• مدلهای تقسیم بندی بازار و مشتری
• مدل های استخراج عوامل رضایت و خشنودی مشتریان
• مدل های سنجش، تحلیل و ارزیابی رضایت مشتریان
• درخت تصمیم گیری بازار و مشتری
• تحول در CRM
• معماری CRM
• فرآیندها و عوامل کلیدی موفقیت در CRM

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت