دوره مکالمه PI

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
222دوره آموزشی Bridge Iشنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:1530 ساعت9 نفرشنبه 22 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
025دوره آموزشی مکالمه Pre Intermediate/ Intermediateدوشنبه از 14:00 تا 17:0030 ساعت10 نفردوشنبه 24 تیر 1398420,000 تومان378,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
115دوره آموزشی Intermediate 4یکشنبه و سه شنبه از 11:00 تا 14:1530 ساعت10 نفرسه شنبه 25 تیر 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
032دوره آموزشی Pre-Intermediate 2شنبه و چهارشنبه از 18:00 تا 21:1536 ساعت9 نفرچهارشنبه 23 مرداد 1398345,000 تومان310,500 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام