کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
lang5-2Ad 2شنبه و دوشنبه از 17:00 تا 20:3035 ساعت12 نفر342,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام