دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت با Excel(II)

دوره جامع متره برآورد و صورت وضعیت با Excel (II)

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-metr-01دوره آموزشی جامع متره،برآورد و صورت وضعیت نویسی-پنجشنبه از 09:00 تا 14:3060 ساعت9 نفرپنجشنبه 6 تیر 1398 ******* شروع قطعی853,000 تومان767,700 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام