حسابداری بازرگانی (مالی 2)

>حسابداری بازرگانی (مالی 2)
دوره حسابداری بازرگانی

حسابداری بازرگانی (مالی 2)

دوره حسابداری بازرگانی :
1. نحوه ثبت فاکتور خرید و فروش و چگونگی ثبت آن در دفاتر حسابداری
2. تهیه صورتهای مالی در موسسات بازرگانی پس از تعدیل حسابهای مربوطه طی کاربرگ و ثبت تعدیلات در دفاتر و نحوه بستن حسابهای موسسات بازرگانی
3. آشنایی با استهلاک و دارایی های ثابت و روشهای محاسبه آن
4. حسابداری موجودی کالا و روشهای قیمت گذاری آن در سیستم های کنترلادواری و کنترل دایمی موجودیها
5. حسابداری حسابهای دریافتنی و مطالبات مشکوک الوصول
6. حسابداری اسناد دریافتنی، سفته، برات و مباحث مربوط به دریافت، وصول و ظهرنویسی
مهارت های اکتسابی بعد از دوره
توانایی در تهیه و تنظیم گزارشات مالی،چگونگی ثبت فعالیت های مالی در دفاتر، تهیه تراز آزمایشی تعدیل حسابها، تنظیم کاربرگ و بستن حسابها

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت