دوره AUTO Cad 2D

دوره AUTO Cad 2D

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
eng-cad-03دوره آموزشی AUTO CAD 2Dپنجشنبه از 14:30 تا 17:3060 ساعت16 نفر685,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-cad-03-2دوره آموزشی Auto CAD 2dیکشنبه و سه شنبه از 09:00 تا 14:0060 ساعت10 نفر548,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام