کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
10-4-2دوره آموزشی ۳D maxشنبه و چهارشنبه از 11:00 تا 14:00100 ساعت9 نفرچهارشنبه 10 بهمن 13971,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-7دوره آموزشی V RAYپنجشنبه از 14:30 تا 20:3030 ساعت9 نفرپنجشنبه 11 بهمن 1397730,000 تومان657,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
12-3دوره آموزشی ۳D_Maxشنبه و چهارشنبه از 14:30 تا 17:30100 ساعت10 نفرچهارشنبه 24 بهمن 13971,245,000 تومان1,045,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
11-4دوره آموزشی REVITدوره جامع معماریدوشنبه از 16:00 تا 20:30100 ساعت10 نفر1,020,000 تومان-2,038,980,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
eng-max-01دوره آموزشی ۳D-MAX مقدماتی تا پیشرفتهیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:30100 ساعت11 نفرسه شنبه 30 بهمن 13971,245,000 تومان-2,488,755,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام