دوره مدیریت تبلیغات

/دوره مدیریت تبلیغات
دوره مدیریت تبلیغات

دوره مدیریت تبلیغات

اهداف دوره:

 • شناسایی انواع تبلیغات
 • تاثیر گذاری انواع تبلیغات تبلیغات متناسب با محصول یا صنعت خاص
 • مفاهیم اصلی تبلیغات و طراحی برنامه های جامع تبلیغاتی با اصول علمی
 • توصیف کمپین تبلیغاتی
 • تشریح انواع تبلیغات مرتبط با چرخه عمر محصول(PLC)
 • تحلیل روان شناسی رنگ در تبلیغات
 • شناسایی تبلیغات دهان به دهان، ویروسی و زیر از سح آستانه و تحلیل راهکارهای آن

مطالب دوره:

 • کاربرد تبلیغات، تبلیغات تجاری
 • انواع تبلیغات
 • تبلیغات مرتبط با چرخه عمر محصول
 • چگونگی ساخت تیزر و بررسی ۱۰۰ تیزر برتر دنیا
 • کمپین نویسی تبلیغات

مخاطبین دوره:

 • کلیه مدیران ،کارشناسان بازاریابی و تبلیغات و همچنین علاقه مندان به این حوزه

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت