دوره ABAQUS I

>دوره ABAQUS I
دوره ABAQUS

دوره ABAQUS I

  • آشنایی با اصول مدل‌سازی به كمك نرم افزار ABAQUS
  • آشنایی با انواع آنالیزها( استاتیكی و مواد مركب، سازه های فلزی، مودال و Buckling و ..
  • آشنایی با نحوه ارتباط خروجی و ورودی فایلها بانرم افزارهای دیگر

کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت