کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
it-web-01دوره آموزشی Web Design Iپنجشنبه از 14:00 تا 20:1570 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام
03-2دوره آموزشی Web Design Iیکشنبه و سه شنبه از 17:30 تا 20:1570 ساعت10 نفر745,000 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام