کلاس ها :

کدنام دورهروزهای هفتهمدت دورهظرفیتتاریخ شروع احتمالیقیمتفعالیت
159دوره آموزشی رزرو آزمون تعیین سطحسه شنبه از 09:00 تا 14:00 ساعت10 نفرسه شنبه 30 مهر 13980 تومان0 تومان اطلاعات بیشتر ثبت نام