دوره آموزشی سمینار آشنایی با بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار

/دوره آموزشی سمینار آشنایی با بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار
دوره آموزشی سمینار آشنایی با بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار

دوره آموزشی سمینار آشنایی با بازارهای سرمایه و بورس اوراق بهادار

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 14 دی 1396
مدت دوره : 4 ساعت
پنجشنبه از 14:30 تا 18:30
ظرفیت : 40 نفر
امکان ثبت نام کلاس نیست. تاریخ شروع کلاس گذشته است.