دوره آموزشی مکالمه ترکی استانبولی

دوره آموزشی مکالمه ترکی استانبولی

دوره آموزشی مکالمه ترکی استانبولی

توضیحات کلاس :

مکالمه در سفر، ویژه سفرهای نوروزی