دوره آموزشی مدیریت فروش

دوره آموزشی مدیریت فروش

دوره آموزشی مدیریت فروش

توضیحات دوره دوره مدیریت جامع عملیات فروش :

عناوین دوره:
• مقدمات مدیریت فروش
• مهارت های مذاکره فروش و تکنیک های مربوطه
• مدیریت ارتباط با مشتری
• استراتژی ها و تکنیک های برنامه ریزی فروش
• تکنیک های سازماندهی عملیات فروش
اهداف دوره :
• تسلط بر الگوی های مختلف رفتار مشتریان
• تربیت یک فروشنده حرفه ای
• افزایش مهارت های عملیاتی فروشنده
• آشنایی با روش ها و تکنیک های برنامه ریزی فروش
• تسلط بر مهارت های فروش در جلسات فروش

تاریخ شروع احتمالی : پنجشنبه 14 دی 1396
مدت دوره : 24 ساعت
پنجشنبه از 15:00 تا 19:00
ظرفیت : 15 نفر