دوره آموزشی Web Design III

دوره آموزشی Web Design III

توضیحات کلاس :

responsive desgin with bootstrap ,less & sass

تاریخ شروع احتمالی :
مدت دوره : 44 ساعت
یکشنبه از 17:30 تا 20:15 - سه شنبه از 17:30 تا 20:30
ظرفیت : 10 نفر